Strona główna Praga Mokotów Fundacja Placówki

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Szanując Państwa prawo do prywatności oraz respektując przestrzeganie prawa ochrony danych osobowych, Fundacja “Sprawność w każdym wieku” przetwarza dane osobowe w sposób bezpieczny, zapewniając dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i odpowiednio przeszkolonym, jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w Fundacji “Sprawność w każdym wieku” zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne. Fundacja “Sprawność w każdym wieku” dokłada także wszelkich starań, aby jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące gwarantowały odpowiedni poziom bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratorów.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)

 

Fundacja “Sprawność w każdym wieku”

Ludowa 6

00-780 Warszawa

 

Z ADO można skontaktować się w następujący sposób:

 • listownie na adres: Fundacja “Sprawność w każdym wieku”, ul. Ludowa 6, 00-780 Warszawa
 • telefonicznie: 22 840 72 17
 • mailowo: FUNDACJA@FUNDACJASPRAWNOSC.PL

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych został powołany Inspektor Ochrony Danych- Katarzyna Mączyńska, z którą mogą się Państwo skontaktować za pomocą e‑maila: inspektor@mbrk.pl

 

RODZAJ I KATEGORIE DANYCH

 

W zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania Fundacja “Sprawność w każdym wieku” może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 1. dane identyfikujące takie jak: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, nazwa firmy, NIP, REGON, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer rachunku bankowego;
 2. dane kontaktowe takie jak: adres korespondencyjny, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane zbierane podczas postępowania rekrutacyjnego: wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, umiejętności, referencje, wizerunek, inne informacje dobrowolnie ujawnione w dokumentach aplikacyjnych i podczas prowadzonego postępowania rekrutacyjnego;
 4. dane zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia.

W przypadku pacjentów, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez Fundację “Sprawność w każdym wieku” dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa. Niepodanie danych może skutkować odmową rejestracji wizyty oraz odmową udzielenia świadczenia medycznego. Podanie danych kontaktowych ułatwia komunikację z pacjentem (potwierdzenie, odwołanie wizyty).

W przypadku kontrahentów, podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata do pracy z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie przez kandydata pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

 

Odnośnie usług medycznych świadczonych przez Fundację “Sprawność w każdym wieku”

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przetwarzania danych
Rejestracja Pacjenta, realizacja umowy na świadczenie usług medycznych i komunikacja z Pacjentemart. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 6 ust. 1 lit c) RODO – obowiązek prawny oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy na świadczenie usługDokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.
Udzielanie świadczeń zdrowotnychart. 6 ust. 1 li c) RODO – obowiązek prawny oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw PacjentaDane osobowe pacjenta przechowywane są przez okres udzielania świadczenia medycznego, nie dłużej niż przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu do dokumentacji medycznej.
Upoważnienie osób trzecich do informacji o stanie zdrowia pacjenta i do dokumentacji medycznejart. 6 ust. 1 lit c) RODO – obowiązek prawny w związku z art. 9 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – realizując prawo pacjenta do informacji
art. 6 ust. 1 lit c) RODO – obowiązek prawny w związku z art. 26 i 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w § 70 i § 71 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania- realizując prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
Upoważnienia wraz z dokumentacją medyczną przechowywane są przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.
Wystawianie recept na produkty lecznicze, recept na refundowane: środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, produkty lecznicze, zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczneart. 6 ust. 1 li c) RODO – obowiązek prawny oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO -zapewnienie opieki zdrowotnejWystawione pacjentowi recepty są przechowywane wraz z dokumentacją medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.
Wystawianie skierowańart. 6 ust. 1 lit c) RODO – obowiązek prawny oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO zwykle w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznychSkierowania na badania są przechowywane przez: okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w przypadku, w którym udzielono pacjentowi świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza oraz okres 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie (chyba że pacjent odebrał skierowanie).
Prowadzenie dokumentacji medycznejart. 6 ust. 1 lit c) RODO – obowiązek prawny, art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw PacjentaDokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiart. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratoraprzez 6 lat – dochodzenie i obrona przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami

Odnośnie kontaktów biznesowych z Fundacją “Sprawność w każdym wieku”

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/przetwarzania danych osobowych
Zawarcie i realizacja umowyart. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy
art. 6 ust. 1 lit .f) RODO – prawnie uzasadniony interes
Do 3 lat licząc od końca roku, w którym wygasło zobowiązanie stanowiące przedmiot umowy.

Odnośnie prowadzenia korespondencji z Fundacją “Sprawność w każdym wieku”

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych
Prowadzenie korespondencji elektronicznej i w formie tradycyjnejart. 6 ust. 1 lit .f) RODO – prawnie uzasadniony interesW tym zakresie stosuje się okresy retencji właściwe dla danego zbioru i procesu przetwarzania danych osobowych.
Wysyłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowejart. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, art. 6 ust. 1 lit. b RODO- czynności niezbędne do zawarcia umowyDo czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Odnośnie kandydatów biorących udział w procesie rekrutacyjnym w Fundacji “Sprawność w każdym wieku”

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/przetwarzania danych osobowych
Rekrutacja pracowników pomocniczych, administracyjnych oraz medycznychart. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny w związku z przepisami Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes ADO
Dokumenty są usuwane niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Pacjenci w ramach korzystania z usług zdrowotnych:
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub osoby upoważnionej podczas rejestracji wizyty oraz wykonywania świadczenia. Fundacja “Sprawność w każdym wieku” może pozyskać również Państwa dane od innych podmiotów leczniczych w ramach udostępniania dokumentacji medycznej, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
Kontrahenci w ramach nawiązywania relacji handlowych:
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.
Kandydaci biorący udział w procesie rekrutacyjnym, pracownicy i współpracownicy:
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa- w dokumentach aplikacyjnych i w formularzach kadrowych.
Osoby prowadzące korespondencję w formie elektronicznej i tradycyjnej:
Dane zawarte w korespondencji, pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa.
Osoby, które korzystają z formularza kontaktowego:
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa, podczas wysyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy i współpracownicy Fundacji “Sprawność w każdym wieku” upoważnieni do przetwarzania danych osobowych;
 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług zdrowotnych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
 3. podmioty, którym Fundacja “Sprawność w każdym wieku” powierzyła przetwarzanie danych osobowych;
 4. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez Fundację “Sprawność w każdym wieku” danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do sprzeciwu wobec danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z zachowaniem odpowiednich terminów przetwarzania danych (art. 21 RODO);
 6. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Powyższe prawa wskazane w pkt. 3,4 i 5 nie mają zastosowania w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w dokumentacji medycznej.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu skutkującemu podejmowaniem decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (bez udziału personelu medycznego lub administracyjnego), wywołujących wobec Pacjentów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływających.Centrum Rehabilitacji Praga

ul. Międzyborska 50, Warszawa

tel: (22) 241 41 82

E-mail: rejestracja.praga@kimed.pl

Centrum Medyczne Mokotów

ul. Ludowa 6, Warszawa

tel: (22) 840 72 17

E-mail: rejestracja.mokotow@kimed.pl

Projekt finansowany ze środków UE
Nasza aplikacja mobilna:
© Copyright 2024 Grupa KIMED – Placówki Medyczne | Realizacja MediaHealth Polityka prywatności
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie!

  [quiz]


  Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Sprawność w każdym wieku z siedzibą na ul. Ludowa 6, 00-780 Warszawa.

  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...


   Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Sprawność w każdym wieku z siedzibą na ul. Ludowa 6, 00-780 Warszawa.