Strona główna Praga Mokotów Fundacja Placówki

Statut fundacji

Fundacja “Sprawność w każdym wieku” – Statut fundacji

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja „Sprawność w każdym wieku”, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jacka Kossewskiego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy Alei Solidarności 119/125 lok. 79, w dniu 26.10.2012 roku, Rep. A 5353/2012.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 4

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§ 5

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów społecznych i kulturowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

Fundacja posiada osobowość prawną.
Fundacja współpracuje z krajowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania.
Fundacja współpracuje z zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania.

§ 7

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister do spraw kultury fizycznej i sportu.

§ 8

Fundacja może używać pieczęci, godła, flagi, barwy, odznaki i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 10

Celem Fundacji jest:

a) rozwój i popularyzacja kultury fizycznej, rekreacji i sportu,
b) ochrona i promocja zdrowia,
c) upowszechnianie kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej, wspomaganie działań mające na celu tworzenie dogodnych warunków do uprawiania aktywnego wypoczynku,
d) propagowanie uprawiania kultury fizycznej w formach zespołowych i indywidualnych a także rozpowszechniania stosowania innych form aktywnego wypoczynku,
e) popularyzowanie działalności osób prawnych, które wspierają finansowo realizację zadań statutowych Fundacji, 

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) współdziałanie z organami władzy, administracji państwowej i samorządowej w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
b) organizowanie i przeprowadzanie projektów zgodnych z celami Fundacji,
c) publiczne opiniowanie projektów i przepisów istotnych dla zakresu działalności fundacji,
d) współpracę z krajowymi lub zagranicznymi organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami lub fundacjami,
e) prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej, oświatowej, organizowanie imprez masowych i publicznych,
f) tworzenie funduszy celowych, w tym organizacyjnego, szkoleniowego, oświatowego, eksperckiego.
Fundacja może zatrudniać pracowników.
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność zbieżną z jej celami.


Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 12

Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatorów fundusz założycielski w oraz wszelkie inne mienie (ruchomości i nieruchomości) środki finansowe i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.
Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji , subwencji, ofiarności publicznej,
c) dochodów z majątku fundacji,
d) z działalności gospodarczej.
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na jej działalność statutową.

Rozdział IV. Organizacja działalności gospodarczej

§13

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
Do kierowania działalnością gospodarczą Fundacji Zarząd Fundacji może powołać Dyrektora Fundacji albo Dyrektora Zakładu.
Zakłady Fundacji są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają bezpośrednio Zarządowi Fundacji.
Decyzje o ustanowieniu zakładu Fundacji oraz powołaniu Dyrektora zakładu albo Fundacji lub jego odwołaniu podejmuje Zarząd Fundacji.
Decyzję o likwidacji zakładu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
Dyrektor zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu Fundacji upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, zwłaszcza do zbycia lub obciążenia nieruchomości, wymagane jest szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków określa Zarząd Fundacji.
Działalność gospodarcza prowadzona jest przez Fundację według opracowanych przez Zarząd Fundacji planów.
Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów.
Wielkość zatrudnienia określa Zarząd Fundacji.
Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.

§14

Na cele działalności gospodarczej z funduszu założycielskiego, został wyodrębniony fundusz gospodarczy.
Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 to:
a) PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna,
b) PKD 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna,
c) PKD 86.90.E – Działalność w zakresie opieki,
d) PKD 86.90.C – Praktyka Pielęgniarek i Położnych,
e) PKD 86.90.D – Działalność paramedyczna,
f) PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
g) PKD 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
h) PKD 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna.
Działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga koncesji, zezwolenia lub pozwolenia, Fundacja podejmie po uzyskaniu wymaganego uprawnienia.
Dochody z działalności gospodarczej Fundacji mogą być przeznaczone jedynie na realizację celów statutowych Fundacji.

Rozdział V. Władze Fundacji

§ 15

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd

§ 16

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób – w tym Prezesa Zarządu.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.
 3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatorów.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów,
  b) odwołania przez Fundatorów,
  c) śmierci członka Zarządu.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej przez Fundatorów.

§ 17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. zatwierdzanie głównych kierunków działań Fundacji,
  2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  3. realizacja celów statutowych,
  4. podejmowanie decyzji w drodze uchwały o zmianie statutu Fundacji,
  5. sporządzanie budżetu i planów pracy – następnie ich realizowanie,
  6. zarządzanie majątkiem Fundacji,
  7. opracowywanie planu działalności Fundacji,
  8. opracowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji,
  9. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  10. ustanawianie oraz likwidacja zakładów Fundacji, powoływanie likwidatorów zakładu oraz nadzór nad ich działalnością
  11. powoływanie oraz odwoływanie osób kierujących działalnością gospodarczą Fundacji, w tym Dyrektora Fundacji lub Dyrektora zakładu Fundacji,
  12. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  13. wnioskowanie do Fundatorów o likwidację Fundacji,
  14. czuwanie nad przestrzeganiem statutu.
 3. Zarząd może udzielać pełnomocnictwa do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. Pełnomocnictwo musi być pod rygorem nieważności w formie pisemnej potwierdzonej notarialnie.
 4. Członkowie Zarządu mogą działać przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być pod rygorem nieważności udzielone w formie pisemnej.
 5. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji lub w wyodrębnionej jednostce organizacyjnej Fundacji.

§ 18

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 5. Do ważności uchwały Zarządu obligatoryjna jest obecność 2 członków Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 19

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu Fundacji w sprawach zwykłego zarządu uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest reprezentowanie Fundacji przez dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział. VI. Postanowienia końcowe

§ 20

Zabronione jest:

a) udzielenia pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do fundatora, członków zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
b) przekazywania swojego majątku na rzecz fundatora, członków zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatora, członków zarządu Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

 

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd w formie uchwały. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra do spraw kultury fizycznej i sportu.

§ 23

 1. Fundator podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu oraz ustala procedurę likwidacyjną, uwzględniając w szczególności propozycje Zarządu.
 2. Fundator podejmuje decyzję w sprawie pozostałego majątku Fundacji, biorąc pod uwagę cel Fundacji oraz sugestie Zarządu.

§ 24

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach lub na realizację konkretnych celów, które są celami statutowymi Fundacji.

 • Poradnia rehabilitacji

  W ramach poradni wykonywana jest diagnostyka i leczenie usprawniające pacjentów z różnymi rodzajami schorzeń. (...)

  Czytaj więcej
 • Rehabilitacja domowa

  Rehabilitacja domowa w przychodni KIMED skierowana jest do Pacjentów, którzy ze względu na swój wiek czy stan zdrowi (...)

  Czytaj więcej
 • Jak przygotować się na rehabilitację?

  Przygotowanie do wizyty – zasady i obowiązki pacjenta (...)

  Czytaj więcej
 • Fizjoterapia ambulatoryjna

  W ramach fizjoterapii ambulatoryjnej wykonywane są zabiegi zlecone w poradni rehabilitacji lub przez inne poradnie. NFZ (...)

  Czytaj więcej


Centrum Rehabilitacji Praga

ul. Międzyborska 50, Warszawa

tel: (22) 241 41 82

E-mail: rejestracja.praga@kimed.pl

Centrum Medyczne Mokotów

ul. Ludowa 6, Warszawa

tel: (22) 840 72 17

E-mail: rejestracja.mokotow@kimed.pl

Projekt finansowany ze środków UE
Nasza aplikacja mobilna:
© Copyright 2024 Grupa KIMED – Placówki Medyczne | Realizacja MediaHealth Polityka prywatności
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie!

  [quiz]


  Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Sprawność w każdym wieku z siedzibą na ul. Ludowa 6, 00-780 Warszawa.

  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...


   Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Sprawność w każdym wieku z siedzibą na ul. Ludowa 6, 00-780 Warszawa.